Säännöt

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Paperikerho ry ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Paperikerho ry on Tampereen ammattikorkeakoulun biotuotetekniikan opiskelijoiden ainejärjestö. Paperikerho ry:n tarkoituksena on ylläpitää yhteistoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun biotuotetekniikan koulutusohjelman opiskelijoiden kanssa. Lisäksi Paperikerho ry pitää yhteyttä
muihin saman alan opiskelijoihin muissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa ja luo / ylläpitää suhteita biotuotetekniikan alan eri yrityksiin ja teollisuuslaitoksiin.

Paperikerho ry järjestää jäsenilleen tutustumiskäyntejä eri teollisuuslaitoksiin, tiedottaa alan tapahtumista, järjestää ja ottaa osaa kilpailuihin ja muihin vastaaviin tapahtumiin eri oppilaitosten opiskelijoiden kanssa sekä järjestää jäsenilleen urheilutoimintaa, juhlia sekä hupi- ja valistustilaisuuksia.

Paperikerho ry voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia sekä järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä asiaankuuluvalla luvalla.

3. Jäsenet

Paperikerho ry:n opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä Tampereen ammattikorkeakoulun biotuotetekniikan koulutusohjelman opiskelijat. Jäsenyyteen ottaminen tapahtuu, kun ehdokas maksaa jäsenmaksun ja syyskokous päättää jäseneksi hyväksymisestä.

Paperikerhon kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä linjalta valmistunut opiskelija, linjalla työskentelevän henkilökunnan edustaja tai muu Paperikerhon toimintaa tukeva henkilö. Kannatusjäsenyydestä päättää Paperikerho ry:n syyskokous. Jäsenyyteen ottaminen tapahtuu, kun ehdokas maksaa jäsenmaksun ja syyskokous päättää jäseneksi hyväksymisestä. Vain myönteinen päätös merkitään pöytäkirjaan.

Paperikerhon kunniajäseneksi voidaan valita henkilö, jolle Paperikerho ry haluaa osoittaa erityistä kunnioitusta. Kunniajäsenyydestä päättää Paperikerho ry:n syyskokous. Vain myönteinen päätös merkitään pöytäkirjaan.

4. Jäsenen eroaminen tai erottaminen

Yhdistyksen jäsenyys päättyy, kun jäsen itse eroaa yhdistyksestä tai jäsen erotetaan yhdistyksestä.

Jäsenellä on oikeus erota Paperikerho ry:stä ilmoittamalla siitä hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen Paperikerho ry:stä, jos sen jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on Paperikerho ry:n liittymällä sitoutunut tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä
laissa tai Paperikerho ry:n säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Jäsenmaksu

Opiskelijajäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruuden päättää syyskokous. Jäsenmaksu maksetaan kerran, ja jäsenyys on voimassa koko opiskeluoikeuden ajan. Opiskelijajäsenyys syntyy, kun henkilö hyväksytään yhdistyksen jäseneksi. Opiskelijajäseneksi hyväksymisestä päättää syyskokous.

Kannatusjäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruuden päättää syyskokous. Kannatusjäseneksi hyväksymisestä päättää syyskokous.

6. Hallitus

Paperikerho ry:n asioita hoitaa hallitus, jonka jäsenet valitaan syyskokouksessa. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja ja enintään kuusi muuta hallituksen jäsentä, joiden tehtävänimikkeet päätetään syyskokouksessa.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi (1.1.-31.12.).

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen aiheelliseksi tai kun vähintään puolet hallituksesta sitä vaatii. Hallituksen kokous voidaan toteuttaa tietoliikenneyhteyden tai teknisen apuvälineen välityksellä, ei kuitenkaan postitse. Tietoliikenneyhteyttä tai teknisiä apuvälineitä hyödynnettäessä kokoukseen voi osallistua vain kokouksen aikana.

Hallituksen kokouksissa noudatetaan hallituksen työjärjestystä, johon tehtävistä muutoksista hallitus päättää kahdessa perättäisessä kokouksessa kolmen neljäsosan äänten enemmistöllä.

7. Paperikerhon nimen kirjoittaminen

Paperikerho ry:n nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Paperikerhon tilikausi on kalenterivuosi (1.1.-31.12.).

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolmea viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

Toiminnantarkastajat eivät saa olla yhdistyksen hallituksen jäseniä. Toiminnantarkastajien toimikausi on yhdistyksen tilikausi.

9. Paperikerho ry:n kokousten koollekutsuminen

Paperikerhon hallituksen on kutsuttava kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille sähköpostitse tai ilmoittamalla kokouksesta ilmoitustaululla Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Yhdistyksen kokous voidaan myös kutsua koolle tietoliikenneverkon tai teknisten apuvälineiden välityksellä, ei kuitenkaan postitse. Kokoukseen voi osallistua edellä mainittuja välineitä käyttäen vain kokouksen aikana.

10.  Kevätkokous

Paperikerhon kevätkokous järjestetään huhtikuun loppuun mennessä. Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus sekä toiminnantarkastajien lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli Paperikerhon jäsen haluaa saada jonkin asian Paperikerhon kevätkokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11.  Syyskokous

Paperikerhon syyskokous järjestetään marraskuun loppuun mennessä. Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus tulevalle tilikaudelle (1.1.-31.12.).
 6. Nimetään tulevan toimituskauden hallituksen tehtävät.
 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
 8. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja.
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli Paperikerhon jäsen haluaa saada jonkin asian Paperikerhon syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja Paperikerhon purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja Paperikerhon purkamisesta on tehtävä Paperikerhon kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai Paperikerhon purkamisesta. Paperikerhon purkautuessa varat käytetään kohdassa 2 mainitun tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Paperikerhon tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.