1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Paperikerho ry ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Paperikerho ry:n tarkoituksena on ylläpitää yhteistoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun paperitekniikan koulutusohjelman sekä paperi-, tekstiili- ja kemiantekniikan koulutusohjelman opiskelijoiden kanssa. Lisäksi Paperikerho ry pitää yhteyttä muihin saman alan opiskelijoihin muissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa ja luo / ylläpitää suhteita paperialan eri yrityksiin ja teollisuuslaitoksiin.

Paperikerho ry järjestää jäsenilleen tutustumiskäyntejä eri teollisuuslaitoksiin, tiedottaa alan tapahtumista, järjestää ja ottaa osaa kilpailuihin ja muihin vastaaviin tapahtumiin eri oppilaitosten opiskelijoiden kanssa sekä järjestää jäsenilleen urheilutoimintaa, juhlia sekä huvi- ja valistustilaisuuksia.

Paperikerho ry voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia sekä järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä asiaankuuluvalla luvalla.

3. Jäsenet

Paperikerho ry:n jäseneksi voidaan hyväksyä Tampereen ammattikorkeakoulun paperitekniikan sekä paperi-, tekstiili- ja kemiantekniikan koulutusohjelman opiskelijat ja linjalla työskentelevä henkilökunta. Jäsenyyteen ottaminen tapahtuu, kun ehdokas maksaa jäsenmaksun.

Paperikerhon kunniajäseneksi voidaan valita henkilö, jolle Paperikerho ry haluaa osoittaa erityistä kunnioitusta. Kunniajäsenyydestä päättää Paperikerho ry:n yleinen kokous. Vain myönteinen päätös merkitään pöytäkirjaan.

4. Jäsenen eroaminen tai erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota Paperikerho ry:stä ilmoittamalla siitä hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen Paperikerho ry:stä, jos sen jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on Paperikerho ry:n liittymällä sitoutunut tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai Paperikerho ry:n säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää syyskokous.

6. Hallitus

Paperikerho ry:n asioita hoitaa hallitus, jonka jäsenet valitaan syyskokouksessa. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä enintään 6 muuta hallituksen jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi (1.1.-31.12.).

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen aiheelliseksi tai kun vähintään puolet hallituksesta sitä vaatii.

Hallituksen kokouksissa noudatetaan hallituksen työjärjestystä, johon tehtävistä muutoksista hallitus päättää kahdessa perättäisessä kokouksessa ¾ äänten enemmistöllä.

7. Paperikerhon nimen kirjoittaminen

Paperikerho ry:n nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Paperikerhon tilikausi on kalenterivuosi (1.1.-31.12.).

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolmea viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

Tilintarkastajat eivät saa olla yhdistyksen hallituksen jäseniä. Tilintarkastajien toimikausi on yhdistyksen tilikausi.

9. Paperikerho ry:n kokousten koollekutsuminen

Paperikerhon hallituksen on kutsuttava kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeillä, sähköpostitse tai ilmoittamalla kokouksesta ilmoitustaululla Tampereen ammattikorkeakoulussa.

10.  Varsinaiset kokoukset

Paperikerhon kevätkokous järjestetään huhtikuun loppuun mennessä. Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus sekä tilintarkastajien lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Paperikerhon syyskokous järjestetään marraskuun loppuun mennessä. Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus tulevalle tilikaudelle (1.1.-31.12.).
 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
 7. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli Paperikerhon jäsen haluaa saada jonkin asian Paperikerhon kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja Paperikerhon purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja Paperikerhon purkamisesta on tehtävä Paperikerhon kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai Paperikerhon purkamisesta.

Paperikerhon purkautuessa Paperikerhon varat käytetään kohdassa 2 mainittuun Paperikerhon tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Paperikerhon tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.